Tots som veïns i tots podem resultar afectats:

En una societat com la nostra, el coneixement de l'opinió del ciutadà és, o hauria de ser, un dels pilars bàsics del funcionament democràtic. Tant l'administració com els partits polítics en general han esdevingut, per mor de la voluntat popular, en els responsables de la gestió d'aquesta opinió. Si fins fa un temps era necessari un procediment més vertical per arribar a tenir un ideari, les tecnologies actuals ens permeten a tots els ciutadans tant opinar com crear canals de participació d'una manera transversal.
A partir d'aquí, i considerant que a la nostra ciutat segueix existint un buit important en quant a la intenció de conèixer el pensament de la col·lectivitat en temes d'especial interès general, la creació d'espais on poder opinar sense limitacions com els que existeixen a les xarxes d'internet agafen un protagonisme especial.
El cobriment i la urbanització de la Riera Capaspre és per Calella un dels moments més importants en quant a definir una imatge de la ciutat que volem per al nostre futur. L'enorme superfície que es guanya per a l'ús públic no pot, o no hauria, de ser decidit amb presses i sense obrir cap canal d'opinió a la ciutadania, que no siguin els estrictament interns dels diversos partits polítics.
És per intentar suplir aquesta mancança i per intentar iniciar un primer procés de participació que es va crear a la xarxa Facebook un grup anomenat Propostes per a la Riera Capaspre de Calella. Des d'aquest grup (i des del blog Riera Capaspre) s'han recollit tot un seguit d'opinions i propostes que ara voldríem traslladar com a al·legacions i suggeriments abans de l'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització de la Riera Capaspre.... (continua aquí)20.2.09

Idees i trobada

En Jordi ha enviat uns plànols on, a manera de croquis, es podríen anar dissenyants les idees que tothom tingui.
I tot això es podria parlar en una trobada oberta el dissabte 21 de febrer a les 12 del migdia a la Plaça del Bunyol.
Esperem participació!

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2009 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’obres Urbanització de la Riera de Capaspre entre el carrer Sant Jaume (N-II) i el Passeig de les Roques, amb un pressupost d’execució per contracte de 2.690.500 € IVA inclòs, i sotmetre’l a informació pública.
D’acord amb el que preveu l’art. 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre es va acordar declarar la tramitació urgent, raó per la qual s’exposa al públic durant el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de la publicació d’aquest anunci al BOP, als efectes de que es puguin presentar les al·legacions o suggeriments que s’estimin convenients a tenor del previst en l’art. 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Transcorregut l’esmentat termini sense presentar-se’n cap, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Calella, 13 de febrer de 2009

13.2.09

En positiu

Diu el punt 14 de la convocatòria del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Calella del dia 12 de febrer:
"14. Dictamen per l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la riera Capaspre, entre el carrer de Sant Jaume i el passeig de les Roques".
En el moment que escric això, passades les dotze de la nit, el ple s'ha d'haver celebrat i el punt 14, aprovat (per majoria i no per unanimitat, suposo).
Des d'aquest desconeixement de com deu ser el projecte, ja puc afirmar que està bé, segur que està bé. Potser no m'agradarà, però segur que està bé...
Ara el que cal és que opinem sobre ell.
I per quina raó, ara caldria començar a opinar d'un projecte que ja està decidit?
Doncs per completar el procés, encara que sigui en ordre invers.
En aquests moments (ja ho he dit anteriorment i no em cansaré de repetir-ho) tenim eines que fomenten i possibiliten la participació de tots. Si no s'han fet servir de principi per aquells que ténen l'oportunitat (i l'obligació, si més no moral) de fer-ho, no estarà malament que completem aquell cercle que dèiem abans. I si no ho fan "ells", ho podem fer "nosaltres".
Tant aquí com al grup del Facebook hi ha un lloc perquè opini tothom qui vulgui.
I m'agradaria sentir opinions en tots els sentits....
(vilapou)

Cada setmana anirem pujant unes imatges per tal d'anar veient l'evolució del projecte.


La Carme Guri fa la seva aportació:

"No us hi veieu asseguts a la gespa com aquest grup de gent? Segurament hauria de ser més estret per poder deixar pas als vials de circulació, però seria igualment una bona catifa per poder-hi jugar i reunir-s'hi. Hi podria haver algun "trapessiu" pels petits i, si us plau, arbres no decoratius sinó que ens facin ombra del sol ruent de l'estiu sobre un seguit de bancs, no de disseny, sinó on t'hi puguis asseure i recolzar l'esquena. Potser en aquesta avinguda hi tindrien èxit "Les Nits de Pequín". La de la foto és l'Aveneu de Breteuil a París.

1. bulevard Font: Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)BULEVARD: Carrer ample, generalment amb arbres, amb la calçada al mig.

1. avinguda Font: Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)AVINGUDA: Via d'accés a un lloc. Via ampla, ordinàriament vorejada d'arbres, que porta a un palau, a una plaça, a un indret important, o que constitueix un dels carrers notables d'una població. Augment del cabal d'un curs d'aigua per efecte de la pluja. [...]

No sé vosaltres però si hem de fer cas de les definicions, no acabo de trobar el que ens convé al barri. El que sí he trobat és una imatge que val més que totes aquestes paraules i que s'assembla més al que m'agradaria per la nostra riera."

En Jordi Folgado ha enviat aquestes idees i les ha comentat:
"He agafat el Poum i he tret totes les linies de la riera referents al present i al passat i m'ha quedat això. Dirieu que això s'assembla al plà per la futura riera? jo hi he pensat alguns canvis que intentaré dibuixar i enviar...
La idea que em ronda és que es fecin uns espais molt més amples en el costat de la plaça del Bunyol que permetessin no tant sols passejar, com en l'altre model, sino també localitzar-hi espais de joc i de descans.

Fent un ràpid resum podem dir que hem vist com en el procés d'aprovar i gestionar el cobriment i urbanització de la Riera Capaspre (algú ha suprimit la preposició "de" enmig de les dues paraules, no?), ha surgit un element que ha tergiversat la velocitat de tancament d'aquest gran projecte.
Les anomenades "mesures Zapatero" van fer que s'inclogués la urbanització de la Riera Capaspre en les peticions d'inversions a sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques. Això, que obliga a més a que estiguin finalitzades les obres abans del final de l'any, ha fet que el possible procés de consulta i exposició als ciutadans de Calella hagi quedat frenat o, si més no, "escapçat": senzillament no hi ha temps material.
Si tant l'administració com els partits polítics (els del govern i els de l'oposició) haguessin començat a creure en les eines de participació que anomenem 2.0, l'opinió pública ja faria temps que hagués començat a donar les seves opinions. Ara ens trobem en un punt on, com es deia abans, ja no queda pràcticament temps.
Fem però el procés. Opinem, discutim, a favor i en contra, però mantinguem viu l'interès en la participació.
(vilapou)

7.2.09

Presentació

Aquest blog neix com a complement d'un grup creat al Facebook anomenat "Propostes per a la Riera Capaspre de Calella". La seva descripció diu:
"Han començat ja les obres de cobriment de la Riera Capaspre i poca gent té clar com ha de quedar un espai que pot esdevenir una de les imatges referents de Calella.
Sense voler interferir la feina dels tècnics, pensem que qualsevol opinió és vàlida i important.
Volem que tothom aporti les seves idees, opinions i projectes. No cal que siguin massa perfectes: amb un esbós n'hi ha prou. La intenció és el que val!
Ens comprometem a publicar totes aquestes aportacions i a fer-les arribar als responsables de la urbanització."

La força i les possibilitats de l'ús d'Internet fan que estigui canviant per moments el model de la gestió de la cosa pública. Aquella frase de "tots tenim dret a opinar" s'ha convertit en "tots tenim possibilitats d'opinar" i és obligació dels nostres administradors que entrin en aquesta nova manera de funcionament.
Mentrestant però, serà l'anomenada societat civil qui porti la davantera i vagi creant els seus canals d'opinió.
Aquest blog i el grup de Facebook volen servir per a possibilitar a tothom que dongui les seves opinions i presenti les seves idees. Totes han de ser escoltades!
Aprofitarem també per traslladar aquí, al blog, tots els comentaris que es facin al Facebook i així tothom tindrà la possibilitat de seguir el debat.
(vilapou)